עבירות אלימות

על פי החוק במדינת ישראל תחת ההגדרה עבירות אלימות יכללו כל העבירות בהן אדם מכה, נוגע, דוחף או מפעיל כוח בכל צורה שהיא כנגד אדם אחר מבלי לקבל את הסכמתו או שהסכמתו הושגה על ידי ביצוע תרמית בכל אופן שהוא.
מלבד מקרים בהם מופעל כוח פיזי ישיר מגדיר החוק כי גם מקרים בהם הופעלו אמצעים שונים כמו אור, חום או קור, שחרור גז או ריח כלשהו אשר יכולים להסב נזק או אי נוחות יוגדרו כעבירות אלימות.

התייחסות החוק לעבירות אלימות

בית המשפט אשר דן בעבירת אלימות מכל סוג שהוא יקבע את רמת הענישה ביחס ישיר לרמת הפגיעה של הקורבן ויתייחס אליה כאחד משלושת המקרים הבאים

תקיפת סתם

מקרה של עבירת אלימות בו התבצעה תקיפה שלא הסבה נזק כלשהו לקורבן. במקרים מסוג זה יכללו מקרים כמו דחיפה או הכשלה מכוונת ובתנאי הקורבן לא נזקק לטיפול רפואי מכל סוג שהוא. הדין במקרה של עבירות אלימות המוגדרות כתקיפה סתם יכול להגיע לעד שנתיים מאסר.

תקיפה המסבה לקורבן חבלה ממשית

עבירת אלימות המוגדרת כעבירת תקיפה ברמה בינונית אשר הסבה לקורבן פציעה או שטף דם אשר בגינה נדרש הקורבן לקבלת טיפול רפואי.
מקרים אלו כוללים תקיפה גם באמצעים שונים והבחינה היא על פי חומרת הפגיעה. דינה של עבירת אלימות אשר הסבה חבלה ממשית הוא עד שלוש שנות מאסר.

תקיפה בנסיבות מחמירות

עבירת אלימות המוגדרת כתקיפה בה בוצעה תקיפת הגורמת לחבלה ממשית או מקרה של תקיפת סתם כאשר קיימת התארגנות של שני אנשים או יותר במטרה לפגוע באדם אחד או יותר . במקרה שבו מוגדרת התקיפה כתקיפה בנסיבות מחמירות תוכפל הענישה המקורית בהתאם לתקיפה.
מלבד סוג התקיפה על פי הגדרתו יתייחס בית המשפט גם לפרטים נוספים ביחס לנאשם כמו עברו הפלילי לרבות עבירות אלימות קודמות, מצב משפחתי והזמן שחלף מביצוע העבירה. בכוחם של נתונים אלו בצירוף חוות דעת מקצועית ותסקיר מבחן להשפיע על הכרעת הדין של השופטים בעניינו של הנאשם.

בכדי שעבירת אלימות כלשהי תוגדר כהגנה עצמית נדרש קיומם של תנאים: 

נחיצות – דרישה מידית לביצוע פעולת תקיפה אך ורק בכדי למזער את נזקי פגיעתו של התוקף מבחינת סוג ועוצמת פעולת התקיפה שנבחרה על ידי הקורבן.
אפשרות זו תימדד תמיד ביחס ישיר לאפשרויות הנוספות שעמדו לרשות הקורבן ברגע התקיפה.

סבירות – הוכחה ראשונית כי התקיפה בוצעה ביחס ישיר לניסיון תקיפה או תקיפה של התוקף וקיומו של יסוד סביר לחשש מפני תוצאות תקיפתו של התוקף במקרה הספציפי.

מידיות – תקיפה אשר באה במטרה לבצע הגנה מידית מפני תקיפה כלשהי ולא כחשש לתקיפה עתידית.

עבירות אלימות במשפחה

עבירות אלימות במשפחה, בין שמדובר בהפעלת אלימות של הורים כנגד ילדיהם או תקיפה בין בני הזוג תחשב כעבירה בנסיבות מחמירות באופן מידי.
במקרים בהם מדובר במקרה של הכאת ילדים על ידי הוריהם או תקיפה בעצם חד ימנעו גורמי האכיפה משחרורו של התוקף למעצר בית והחזרתו למרחב בו שוהה גם קורבן התקיפה.
חשוב לציין כי בתי החולים מחויבים לדווח למשטרה בכל מקרה בו קיים חשד לעבירה של אלימות במשפחה, בין שמדובר בפגיעה באחד מבלי הזוג או פגיעה בילדים.
בנוסף, כל אדם ראשי לדווח לגורמי אכיפת החוק או לשירותים הסוציאליים בנוגע לכל מקרה של חשד לעבירות אלימות במשפחה.

עבירות אלימות כנגד הגנה עצמית

החוק מבדיל בין מקרים בהם בוצעה עבירת אלימות מכל סוג שהוא בכדי לתקוף אדם אחר לבין מקרים בהם בוצעה תקיפה כלשהי לצרכי הגנה עצמית של אדם. החוק מגדיר כי עבירת אלימות תוגדר כתקיפה לצרכי הגנה עצמית רק במקרים בהם הופעל כוח לצורך הגנה על חייו, גופו או רכושו של אדם.

בכל מקרה של חשד לעבירת אלימות מומלץ לפנות אל עורך דין פלילי המתמחה בעבירות אלימות על מנת לבחון את כל הפרטים והנסיבות השונות שהובילו לאירוע.