מבחן -החובה לציית לחוק

מבחנים נוספים שהועלו לאתר הקורס.

דוגמאות לשאלות משיעור החזרה של הקבוצה המקבילה במדעי הרוח