תדריך לסטודנט המבקש אישור על סיום לימודים וזכאות לתואר

שלום רב,

אנו מברכים אתכם על שהגעתם לשלב של קבלת אישור האוניברסיטה על סיום לימודיכם ועל זכאותכם לתואר.

איגרת זו נועדה להדריך אתכם בהליך הגשת טופס הבקשה לזכאות לתואר. אנא קראו בעיון ופעלו בדיוק על-פי ההוראות שבאיגרת כדי שנוכל לטפל בבקשתכם בצורה היעילה ביותר.

א.     כללי

  1. חובות אקדמיים

נא לא להגיש בקשה לפני שנתקבלו כל הציונים הנדרשים לקבלת התואר המבוקש. ניתן לבדוק זאת במידע האישי שבאתר האינטרנט, תחת "קורסים וציונים".

  • שכר לימוד

ודאו כי אינכם חייבים כסף ע"ח שכר הלימוד.

לבירורים בעניין זה (בייחוד אם קיבלתם פטורים אקדמיים על סמך לימודים קודמים במוסד אחר או אם למדתם קורסי קיץ שאינם אנגלית) אנא פנו למדור שכר לימוד והחתימו את טופס הבקשה.

לתשומת לבכם:  הנכם יכולים למסור את הטופס ישירות במשרד הרשם או במודיעין. משרד הרשם יבדוק את הנושא הכספי מול מדור שכ"ל, אם יתברר כי הנכם חייבים כסף, פנייתכם לא תטופל עד להסדרת התשלום.

  • ספרים וציוד

–  ודאו כי אינכם חייבים ספרים לאחת מספריות האוניברסיטה.

– סטודנטים לתואר שני תלמידי מסלול א' חייבים לצרף אישור הספרייה המרכזית (מח' רכישה) על מסירת תזות.            

–  החזירו ציוד למחלקות אם יש כזה ברשותכם.

 ב. הנחיות למילוי הטופס

חלק א' –  מלאו במדויק את פרטיכם האישיים.

שימו לב:  הפרטים האישיים יופיעו על גבי תעודת התואר שתוענק לכם מטעם האוניברסיטה ועל גבי אישור סיום הלימודים בדיוק כפי שמילאתם בטופס.

הקפידו לציין פרטי כתובת וטלפון  שיאפשרו  לקיים אתכם קשר בעתיד (כנסים מחלקתיים, מפגשי בוגרים וכו'). לכן,  אל תרשמו כתובת אשר בכוונתכם להפסיק להתגורר בה בעתיד הקרוב (לדוגמה, כתובת של דירה שכורה).

חלק ב' – נא ציינו במקום המתאים את סוג התעודה המבוקשת(תואר בוגר, תואר מוסמך, לימודי תעודה או תואר דוקטור) ואת מקצועות הלימוד.

חלק ג' – הוא הצהרה כי אינכם חייבים ספרים או ציוד.

שימו לב: בחתימה על הטופס אתם מצהירים כי אינכם חייבים ספרים או ציוד למחלקה באוניברסיטה.

הצהרה לא נכונה הנה עבירת משמעת חמורה שעונשה יכול להיות דחייה של שנה במתן הזכאות לתואר אקדמי.

אם אתם ממשיכים את לימודיכם באוניברסיטת בר-אילן לקבלת תעודת הוראה או לקראת קבלת תואר אקדמי גבוה יותר, אינכם חייבים להחזיר ספרים, אך עליכם לציין זאת במקום המתאים בטופס (סעיף ב').

לבסוף, עליכם לחתום על בקשתכם ולמסור אותה בדלפק המודיעין שבבניין המנהלה (402) קומת כניסה, או לשלוח את הטופס בדואר אל משרד הרשם, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 52900, או בפקס 03-7384010.

אם בכוונתכם להיכלל בטקס חלוקת התארים הקרוב, עליכם להגיש את הטופס עד ראש חודש ניסן שנה זו (אנא אל תאחרו).

תוך ימים ספורים ממועד הגשת בקשתכם במודיעין תקבלו אל הכתובת שציינתם אישור על קבלת בקשתכם במשרד הרשם והנחיות להמשך הטיפול. קראו בעיון את אישור קבלת הבקשה, הוא חשוב ביותר. אם לא קיבלתם אישור כזה בתוך 10 ימים ממועד הגשת בקשתכם במודיעין, נא לפנות אל מוקד המידע הטלפוני: 9392*, 03-5317000.

משך הטיפול  הממוצע בבקשת זכאות הוא כ-4 שבועות. לכן, הנכם מתבקשים לא לפנות לבירורים בטרם חלף פרק הזמן הנקוב.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה ונשמח לראותכם בטקס חלוקת התארים הקרוב.

בברכה,

צבי פרנקל

מ"מ רשם

                                                                                                                                      ב"ה ______________

אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר)

מנהל הסטודנטים – מדור הרשם

רמת גן 52900

טלפון:  5318510 – 03   פקס: 7384010- 03

בקשה לאישור על סיום לימודים וזכאות לתואר

חלק א:  פרטים אישיים

שם משפחה  ___________   שם פרטי _______________   מס'  ת.ז.       _                  

כתובת:  _____________________________________ מיקוד  _______   טל: ______________  

חלק ב:  בקשת הסטודנט                                                                                             טל. נייד : ______________________                                                                     

נא להמציא לי אישור כי סיימתי את הלימודים  והנני זכאי/ת לקבלת:

     תואר בוגר מקצוע מורחב / ראשי     ______________________________________________________________________________   

        משני  ___________________________________________________________________

     תואר מוסמך במקצוע  _________________________________________________________________________

         במגמה  ________________________________________________________   מסלול א/ ב

      תעודה במקצוע  _____________________________________________________________

        הערות ___________________________________________________________________

ש י ם  ל ב !

  1. אם הנך חייב כסף בקשתך לא תטופל  עד להסדרת התשלום.
  2. פרטיך האישיים (שם פרטי, משפחה  ות"ז) יופיעו בתעודה  כפי שנרשמו לעיל בטופס זה (אם שינית שם משפחה                                     נא צרף צילום ת"ז מעודכנת, אם שינית מספר דרכון למספר  זיהוי  נא צרף צילום ת"ז ).
  3. מועדי הגשת הבקשה: זכאים לתאר שיגישו בקשה לאישור סיום לימודים עד ל א' ניסן ש"ז יכללו בטקס שיערך בחודש בתמוז (יוני ).
  4. 4.       "מובהר בזאת כי אישור מדור שכ"ל והענקת אישור על סיום הלימודים אינם מהווים ראיה על סילוק סופי של שכר הלימוד, אלא משקפים את רישומי מחשב  האוניברסיטה באותה עת בלבד"

5 .  שים לב אם לא קיבלת אישור תוך 4  שבועות מהגשת בקשתך נא לפנות אל המוקד הטלפוני שמספרו: 9392*, 03-5317000.

חלק ג:  הצהרה:

   
       

                                                                                                               חתימת שכר לימוד

עליך לחתום על סעיף א /או ב   דלהלן:

  • לתלמידים שאינם ממשיכים באוניברסיטה.

      לאחר שערכתי את כל הבדיקות והבירורים הדרושים, הריני מצהיר בזאת, בחתימתי על טופס זה, כי אינני חייב כספים על חשבון הלוואות שקיבלתי מהאוניברסיטה באמצעות לשכת דקאן הסטודנטים  ואינני חייב ספר/ים  לספריה כלשהי מספריות האוניברסיטה, וכי אינני חייב ציוד כלשהו למחלקה אקדמית באוניברסיטה. הנני נושא באחריות המלאה להצהרה זו וידוע לי כי מסירת הצהרה בלתי נכונה מהווה עבירת משמעת שעונשה עשוי להיות, בין היתר, דחייה של מועד קבלת התואר האקדמיה שנה, עיכוב או שלילה של  אישורים על לימודים והרחקה מלימודי המשך באוניברסיטה. כמו כן, הנני נותן את הסכמתי מראש לכך שבכל הקשור להצהרה זו יחול עלי תקנון המשמעת לסטודנטים גם לאחר קבלת התואר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מתחייב להחזיר לאוניברסיטה, מיד עם דרישתה, כל ספר או ציוד השייך לה  ומצוי ברשותי או באחריותי, ובמידה     שהדבר אינו אפשרי – לפצותה על כך כפי דרישתה.

                                                                                                                     חתימה __________________

ב.  הנני רשום לתואר נוסף באוניברסיטה ולכן אינני מחזיר את הספרים.                          חתימה __________________

שים לב! טופס לא חתום לא יטופל

סטודנט/ית שלא קיבל אישור לסיום לימודים  4 חודשים מיום הגשת הבקשה  חייב למלא טופס חדש.

זמן  הטיפול  בבקשתך – כחודש ימים.

                                                                                                                                                                                        _____________________________

                                                                                                     חתימת הסטודנט/ ית