סכימה לפתרון ארוע בחברות

פורמט לפתרון ארוע בדיני חברות

1. יש לזהות את היישיות המשפטיות המעורבות- חברה-פרטית-ציבורית. (פס"ד סולומון+גרובר+אברמוב).
2. יש לזהות בתוך כל חברה את השחקנים:
• בעלים- %
• דירקטורים\ דחצים
• מנכ"ל\ סמנכ"ל\ נושא משרה אחר
3. יש לזהות את בעלי המניות אם יש להם שליטה \ מיעוט. (סעיף 1 +268)
4. יש לזהות את הקשרים בכל חברה מבחינת קרבה, משפחה, עניין אישי
• עניין אישי (אם הוא קרוב של תאגיד או אם יש עניין אישי כלשהו)
• נושא משרה- (אם יש עניין אישי למנכ"ל, דירקטור, בעלים)
• יחסי קרבה בין האנשים לחברות
5. זיהוי הפעולה בכל חברה- מי רוכש ממי, באיזה מחיר
• זיהוי הקשר העיסקי בין החברות
• ממי רוכשים ובאיזה מחיר
6. האם העסקה היא חריגה?
• לבדוק קיפוח- סעיף 191
• לבדוק איזה סעיף של 270 חל על העסקה
• לבדוק איזה אישור צריך בהתאם לסעיף המתאים (סעיפים 271-275)
7. עסקה חריגה של בעל שליטה בחברה ציבורית- לפי 270 (4)
• ללכת לסעיף 275 ולבדוק אם יש אישור תקין של ועדת ביקורת,
• לבדוק אישור דירקטוריון
• לבדוק אסיפה כללית- אם יש שליש נגוע או לא- סעיפים 275 (3)
8. לדון בדרך קבלת ההחלטות בחברה הציבורית\הפרטית- מי יזם את העיסקה.
התנהלות המנכ"ל- הדירקטוריון- האם יש צורך בהדרה ( סעיף 278)+התנהלות בעלי המניות
א. נושאי משרה-
1. האם קיימת חובת הזהירות- (סעיפים 252+253)- לבדוק 3 תנאים
הפרת חובת הזהירות (מידע), קיום נזק, קשר סיבתי.
נושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות לפי סעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין
פסקי דין לחובת הזהירות- בנק צפון אמריקה, ואן גורקום, דיסני.
2. האם קיימת חובת האמונים- (סעיפים 254+255+256)
לבדוק שאין נגוד עיניינים, ימנע מתחרות עסקית, ימנע מניצול הזדמנות וחובת גילוי לפי 254 (4)+269
החברה יכולה לאשר את הפעולה של 254 (א) אם מתקיימים תנאי סעיף 255
• נושא המשרה פועל בתום לב והפעולה אינה פוגעת בטובת החברה
• נושא המשרה גילה לחברה את מהות ענינו האישי בפעולה
פס"ד לחובת האמונים- איזנברג, קוסוי
ב. בעלי שליטה-
יש לבדוק חובת זהירות וחובת אמונים ובנוסף את חובת ההגינות (סעיף 192+193)
ג. דירקטוריון-
יש לבדוק מבחינת חובת הזהירות (סעיפים 252+253
• זמן הישיבה לגבי חשיבות הפעולה
• בדיקת חלופות לעסקה ועלויות ותשלומים
• האם יש חוות דעת מומחים
• מה שחשוב זו דרך קבלת ההחלטה ולא ההחלטה- BJR
9. לבחון אם יש פה עניין הדומיננטיות- אם בעל שליטה אינו נוכח אבל האחרים מושפעים ממנו ( פס"ד דיסני)
10. לסכם את העובדות, ובמה אנו עוסקים: חובת זהירות, אמונים או הגינות ושל מי?
11. דרכי פעולה אפשריות לתיקון הנזק:
• האם בעל מניה יכול לתבוע תביעה נגזרת
• האם ניתן להאשים את נושא המשרה באחריות אישית ולתבוע אותו?
12. סעדים:
• סעיף 280- עסקה חסרת תוקף
• סעיף 281- ביטול העסקה ואפשרות לתביעת פיצויים גם ללא ביטול העסקה
• סעיף 283- נושא משרה שלא גילה לפי סעיף 269 יראו אותו כמי שהפר את חובת האמונים ובעל מניה שלא גילה גם כן לפי 269 יראו אותו כמי שהפר את חובת ההגינות והחברה רשאית לתבוע מהם פיצויים.