דיני חוזים מיוחדים במשפט העברי – שיעור מס' 5

שיעור מספר: 5

נושאי שיעור מס' 5:
קניין דברים – בבלי, רמב"ם, שולחן ערוך, קודקס וקזואיסטיות.

המרצה: ד"ר ברנד