דיני חברות שיעור 3

שם קורס

שיעור מספר: 3

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למשפטים

תכנית תואר-שני לבוגרי כלכלה ומנהל עסקים

דיני חברות
מרצה: ד"ר דוד האן

רשימה ביבליוגרפית

ספרי עזר לקורס
 א' פלמן, דיני חברות בישראל – להלכה ולמעשה (ה' בר-מור עורכת, תשנ"ד)*
 א' חביב סגל, דיני חברות לאחר חוק החברות החדש (תשנ"ט, כרך א'); **
 א' פרוקצ'יה, דיני חברות חדשים לישראל (מהדורה שניה, תשנ"ד);***
 צ' כהן, בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות (תשנ"ט);
 י. צ. שטרן, רכישת חברות (תשנ"ו);****

חלק א: התאגיד כאישיות משפטית
1. מהותה של אישיות משפטית
1.1. חוק החברות, סע' 4-5;
1.2. ע"א 324/82 עיריית בני ברק נ' רוטברד, פ"ד מה(4) 102 (פיסקה 5);
1.3. רע"א 46/94 אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין, פ"ד נ(2) 202 (פיסקות 4-6);
1.4. חביב-סגל, עמ' 79-89;
1.5. בר-מור, כרך א', עמ' 89-105.

2. האנשת החברה: דיני שליחות ותורת האורגנים
2.1. התקשרויות חוזיות של נושאי משרה בשם החברה
2.1.1. חוק החברות, סע' 55-56;
2.1.2. חוק השליחות, התשכ"ה-1965, סעיף 6;
2.1.3. ע"א 474/80 גרובר נ' תל-יוסף, פ"ד לה(4) 45, 47-50, 53 (ליד האות ז) – 55 (ליד האות ז), 60 (ליד האות ב) – 61 (ליד האות ג);
2.1.4. חביב-סגל, עמ' 105-122.

2.2. אחריות החברה בפלילים ובנזיקין
2.2.1. חוק החברות, סע' 46-47, 53;
2.2.2. חוק העונשין, סע' 23;
2.2.3. פקודת הנזיקין, סעיפים 13, 14;
2.2.4. חוק השליחות, סעיפים 1, 2;
2.2.5. ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מ"י, פ"ד מה(4) 364 (פסקות 1-20);
2.2.6. ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ פ"ד מח(5) 661 (ראו: עובדות, ופסק דינו של הש' שמגר בפסקות 16-27).

3. חלוקת הסמכויות
3.1. סמכויות המנכ"ל מול סמכויות הדירקטוריון
3.1.1. חוק החברות, סע' 92, 119-122;
3.1.2. פרוקצ'יה, עמ' 189-212.

3.2. סמכויות האסיפה הכללית
3.2.1. חוק החברות, סע' 1 (הגדרת "אסיפה כללית"), 57-59; 20; 286-287; 320(א); 255, 273-275;
3.2.2. חביב-סגל, כרך א', עמ' 46-53, 292-301.

4. הצבעת בעלי-מניות
4.1. הצבעת בעלי-מניות וכללי הכרעה: ההצדקה הנורמטיבית
4.1.1. חוק החברות, סע' 176-177, 285;
4.1.2. פרוקצי'ה, עמ' 303-318;
4.1.3. ז' גושן, "הצבעה תוך ניגודי אינטרסים", משפטים כט 17, 21-31 (תשנ"ח).

4.2. שוויון או גיוון בזכויות הצבעה
4.2.1. חוק החברות, סע' 82;
4.2.2. חוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968, סעיף 46ב;
4.2.3. בג"צ 522/81 אברמזון נ' הבורסה לני"ע בתל-אביב בע"מ, פ"ד לח(2) 1;

4.3. הפעלת בעלי-מניות בחברה ציבורית: בעית הפעולה הקיבוצית ופתרונה
4.3.1. ז' גושן, "הצבעה אסטרטגית בדיני חברות: מדיקטטורה לדמוקרטיה", משפטים כג 109, עמ' 116-117 (תשנ"ד).
4.3.2. חוק החברות, סע' 87-89.

5. שינויים מבניים של תאגיד: מיזוג
5.1. חוק החברות, סע' 1 (הגדרת "חברה מתמזגת", "חברת יעד", "חברה קולטת", "מיזוג"), 323;
5.2. שטרן, עמ' 457-460;
5.3. העשרה: ש. חנס & ע. ידלין, "על מיזוג, מיזוג הופכי ורכישה בחוק החברות", הפרקליט מז 104, 104-109 (תשס"ד).

חלק ב: בעית נציג הנהלה
6. ההנהלה מול בעלי-המניות: בעית פער האינטרסים
6.1. ז. גושן, "בעיית הנציג כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידים", ספר גואלטיארו פרוקצ'יה, 239, 245-259 (תשנ"ז);
6.2. חביב-סגל, עמ' 152-156;
6.3. שטרן, 43-47.

7. דירקטוריון פסיבי: בקרה שיפוטית – חובת הזהירות
7.1. חוק החברות, סע' 252-253;
7.2. ע"א 610/94, ע"א 1989/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה, מיום 11.5.03, www.court.gov.il ;
7.3. ת"א (י-ם) 400/89 מפרק בנק צפון אמריקה נ' זוסמן ואח'*, פ"מ תשנ"ד (ב) 3, 11-16 (רקע עובדתי); 18 (מול האות ו) – 22 (מול האות ב), 24 (מול האות ב) – 27 (מול האות ד), 31 – 39 (מול האות ב); 62 (מול האות ו) – 72 (מול האות ג) (חובת זהירות);
7.4. In re Caremark International Inc. Derivative Litigation, 698 A.2d 959 (Del.Ch. 1996).

8. קבלת החלטות בדירקטוריון: בקרה שיפוטית – חובת הזהירות וכלל שיקול הדעת העסקי
8.1. חוק החברות, סע' 252-253;
8.2. ענין בנק צפון אמריקה, ע' 39 (מול האות ג) – 40, 180-181;
8.3. Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del., S.Ct. 1985);
8.4. העמקה והעשרה: Cede & Co. v. Technicolor (“Cede II”), 634 A.2d 345, 349-361 (Parts I-III), 366-371 (Part V) (Del. 1993).

9. ענין אישי של נושא-המשרה בעסקה
9.1. המודל של Delaware: בקרה שיפוטית – חובת האמונים (מבחן "ההגינות המוחלטת")
9.1.1. Cede & Co. v. Technicolor (“Cede II”), 634 A.2d 345, 361-366 (Part IV) (Del. 1993)
9.1.2. Cede & Co. v. Technicolor (“Cede III”), 663 A.2d 1156, 1159-1165 (end of footnote 17), 1167- 1170 (end at “Unanimity Requirement”), 1172 (start at “Entire Fairness Standard”)-1180 (Del. 1995);

9.2. המודל הישראלי: בקרה מבנית – אישור עסקות מראש על-ידי גורמים בלתי מעונינים
9.2.1. חוק החברות, סע' 1 (הגדרת "ענין אישי"), 268-273, 278, 280-283;
9.2.2. In re The Walt Disney Company Derivative Litigation, 731 A.2d 342 (Del.Ch. 1998).

9.3. המודל הישראלי: בקרה שיפוטית משלימה
9.3.1. חוק החברות, סע' 270 רישא.

10. הבקרה השיפוטית ועלויותיה העסקיות: מונעי סיכונים מול נושאי סיכונים
10.1. חוק החברות, סעיפים 258 (א), (ב), 259 (פטור מאחריות); 258(ג), 260 (שיפוי); 258(ג), 261 (ביטוח);
10.2. בר-מור, כרך ב, 698-709;
10.3. חביב-סגל, עמ' 442-444;

חלק ג: בעית נציג בעלי שליטה
11. תיאור בעית פער האינטרסים
11.1. ז. גושן, "בעיית הנציג כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידים", ספר גואלטיארו פרוקצ'יה, 239, 266-274 (תשנ"ז);
11.2. חביב-סגל, עמ' 482-495;
11.3. שטרן, עמ' 533-535.

12. מנגנון בקרה מבני בחברה ציבורית: דח"צים וועדת-הביקורת
12.1. חוק החברות, סע' 114-118, 239-249;
12.2. פרוקצ'יה, עמ' 227-239;
12.3. חביב סגל, עמ' 328 – 348.
13. ענין אישי של בעל-שליטה בעסקה עם חברה ציבורית
13.1. מהו "ענין אישי"
13.1.1. רשות ני"ע: מימוש אופצית רכישה שנותן לחברה בעל השליטה היא עסקת ניגוד לכל דבר (פרסום מיום 4.10.2001), http://www.isa.gov.il .
13.1.2. Sinclair Oil Corp. v. Levien, 280 A.2d 717 (Del. 1971).

13.2. המודל של Delaware: בקרה שיפוטית – חובת האמונים (מבחן "ההגינות המוחלטת")
13.2.1. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del.1983);
13.2.2. Kahn v. Lynch Communication Systems, Inc., Del. Supr., 638 A.2d 1110.

13.3. המודל הישראלי: בקרה מבנית – אישור עסקות מראש על-ידי גורמים בלתי מעונינים
13.3.1. חוק החברות, סע' 268-269, 275, 278, 280-283;
13.3.2. רשות ניירות-ערך החליטה: עסקה חריגה של חברה ציבורית כוללת גם עסקה שמבצעת חברה פרטית בבעלותה המלאה (פרסום מיום 4.2.2002), http://www.isa.gov.il/;
13.3.3. רשות ניירות-ערך פסלה עסקת ניגוד; הסיבה: בעלי עניין אישי בעסקה נמנו במסגרת השליש הבלתי נגוע (פרסום מיום 11.2.2002), http://www.isa.gov.il/;
13.3.4. רשות ניירות-ערך דורשת מחברות לדווח אם יש בעלי עניין אישי בין הנמנים על השליש הבלתי נגוע (פרסום מיום 26.2.2002), http://www.isa.gov.il/;
13.3.5. מליאת רשות ני"ע: בעלי מניות שקשורים בהסכם הצבעה למינוי דירקטורים ייחשבו מעתה כבעלי עניין אישי (פרסום מיום 23.1.2002), http://www.isa.gov.il/;
13.3.6. ת.פ. 40200/99, מדינת ישראל נ' איזנברג ואח', פסקות 2 – 7יד (עמ' 2-26 לפסק-הדין), 13 (עמ' 91-102 לפסק-הדין), מיום 16.9.03.
13.3.7. ע"פ 3891/04 איזנברג נ' מדינת ישראל, מיום 2.6.05.

13.4. המודל הישראלי: בקרה מבנית – אישור מיזוג מראש על-ידי גורמים בלתי מעונינים
13.4.1. חוק החברות, סע' 320-321.
13.4.2. העשרה:
13.4.2.1. ד. האן, "כפיה בין-קבוצתית במיזוג", משפטים לב 419, 423-436 (תשס"ב);
13.4.2.2. ש. חנס & ע. ידלין, "על מיזוג, מיזוג הופכי ורכישה בחוק החברות", הפרקליט מז 104, 110-114 (תשס"ד).

13.5. ניתוח עיוני של הפער בין המודלים: עלויות שיפוט
13.5.1. ז' גושן, "הצבעה תוך ניגודי אינטרסים", משפטים כט 17, 32-67, 70-73 (תשנ"ח);

14. הצעת מניות פרטית בחברה ציבורית
14.1. חוק החברות, סע' 1 (הגדרת "הצעה פרטית", "הצעה פרטית מהותית"), 270(5), 274;
14.2. תקנות ניירות ערך (הקצאת ניירות ערך בחברה רשומה שהוצעו שלא לציבור), התשנ"ב-1992.

15. זכויות של סוג מניות (בחברה פרטית)
15.1. חוק החברות, סע' 20(ג), 75, 320 (ב);
15.2. ע"א 70/92, ר"ע 5932/91, כלל תעשיות בע"מ ואח' נ' לאומי פיא, פ"ד מז(2) 329, פסקות 1-7, 13-הסוף.

16. ניצול כוח השליטה בחברה להימנעות מפעולות: בקרה שיפוטית – חובת הגינות ואיסור קיפוח
16.1. חוק החברות, סע' 191-193;
16.2. ע"א 667/76 ל. גליקמן בע"מ נ' א. מ. ברקאי חברה להשקעות בע"מ, פ"ד לב(2) 281;
16.3. ע"א 132/81 ג'י.בי.טורס נ' חאייק, פ"ד לח(2) 425, פסקות 1-2, 6-הסוף;
16.4. חביב-סגל, עמ' 451-482, 522-524.

17. "חליבת" חברה פרטית על-ידי בעל-מניות השליטה
17.1. ע"א 2699/92 ניסים נ' ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים (נתב"ג) בע"מ,.פ"ד נ(1) 238, פסקות 1-4, 8-הסוף.

18. מכירת השליטה: בקרה שיפוטית – חובת הגינות
18.1. חוק החברות, סע' 191-193;
18.2. ע"א 817/79 קוסוי נ' בנק פויכטוונגר, פ"ד לח (3) 257.

19. שינוי מאפייני החברה: זכות בעל מנית המיעוט לסיים את השקעתו ולהערכת שווי אובייקטיבית (Exit option)
19.1. חוק החברות, סע' 191, 320-321, 336-338;
19.2. בש"א (ת"א) 4139/01 קבוצת כרמל השקעות בע"מ ואח' נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ ואח', מיום 21.6.2001 (תדפיס בספריה);
19.3. שטרן, עמ' 505-520.