דיני חברות – סיכום שיעור מס' 9

שיעור מספר: 9

השיעור של יום חמישי: חובת האמונים של נושאי משרה, ניגוד עניינים, רמות אישור וכיוצ"ב

המרצה: ד"ר האן